Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Sosyal Sorumluluk Dernekleri

Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremle birlikte birçok sivil toplum örgütü kuruldu ya da zaten var olanlar çeşitli büyüme ve gelişmeler gösterdiler. (SKYGD) Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği de, depremin sıkıntılarının giderilmeye çalışıldığı ortamda bir grup gönüllü tarafından 2000 yılında kuruldu. Birikmiş sorunlara ve özellikle de risk altındaki çocuklara yönelik projeler üreten ve bunları öncelikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İşbirliği ile yürüten derneğin çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kuruluş öyküsünü; “savaş, terör, doğal afet ve benzeri herhangi bir nedenle; eğer bir bölgede, şehirde,  köyde vb. insanların sosyal ve kültürel hayatlarında bir bozulma yaşanmışsa, bunlar yapılamaz hale gelmişse, tekrar yapabilir/yapılabilir kılmak” olarak niteleyen SKYGD, yedinci yılını geride bıraktı.

Bir ihtiyaç üzerine kurulmuş olan dernek, depremin sadece binaları yıkmadığı, insanların beyinlerinde, ruhlarında ve belki de zaten çok az olan sosyal-kültürel yaşamlarında da ciddi yıkımlara neden olduğunu fark etti. Deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Sivil Koordinasyon Merkezi çatısı altında toplanan binlerce gönüllüden, aralarında tiyatrocular ve ressamların da olduğu bir grup, ihtiyaç gördükleri noktalara (yetersizliklere, eksiklere, vs.) kendi profesyonel alanlarıyla destek sunmaya karar verdiler.

SKYGD’nin asıl işi, sorunlara alternatif, iyi ve sağlıklı çözümler üretip, kamu kurumlarının bunu uygulaması için baskı oluşturmaktır. Bu nedenle SKYGD, ülkeyi yönetenlerin, sorunların çözümü için üretilen projelere sahip çıkmalarını istiyor.

SKYGD, kurulduğu 2000 yılından bu yana devlet kurumları, yerel idareler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde risk altındaki çocuklara yönelik programlar yürütmektedir. Hedef grupların sorun alanlarına yönelik, onların sahiplenebileceği ve birebir uygulayıcısı olabileceği projeler ve programlar üretmiştir.

Derneğin özellikle risk altındaki çocukları kapsayan çalışmalarının nedenleri:

  • Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamamaları…
  • Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları…
  • Çocukların haklarını koruyan yasalar ve hükümet politikaları yeterli düzeyde olmadığı için.
  • Risk altındaki çocuk gruplarına dair toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmadığının görülmesi…
  • Çocukların sorun ve çatışma çözme, öfkeyi kontrol etme ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması…
  • Çocukların model alabilecekleri ve ilişki kurabilecekleri yetişkinlere ihtiyaç duymaları…
  • Çocukların yaşadıkları çevrede ve ülke gündeminde, farklılıklara kapalı bir birlik-beraberlik söyleminin hâkim olduğu, farklılıkların zenginlik olarak değil bir problem olarak sunulduğu bir anlayış sergilenerek ayrımcılık yapılması

SKYGD, yaptığı tüm çalışmalarda insanların mevcut yaşam koşulları içerisinde değerlendirilmesi ve bu boyutun dikkate alınarak çalışmaların yürütülmesi temel ilkesinden hareket etmektedir. Aynı zamanda bilinçlendirme ve eğitim desteği sağlama stratejisini izleyerek insanların kendi sorunlarının çözüm öznesi olmalarını tercih etmektedir.

SKYGD uyguladığı programları desteklemek amacıyla, risk altında bulunan gruplara ilişkin toplumsal duyarlılığı sağlamak, sosyal politikaların oluşmasına destek sunmak ve ailelerin bilinç düzeyini arttırıcı etkinlikler düzenlemeyi hedeflemiştir. Böylece risk altındaki çocuklar sorununun; göç, yoksulluk, sosyal sorunlar ve toplumsal sorumluluk bağlamlarında tartışıldığı paneller, söyleşiler, sergiler, şenlikler ve bültenler aracılığıyla gündemde yer almasını, yerel kamuoyunda konuya ilişkin bir duyarlılık ve mevcut kaynakların harekete geçirilebileceği bir atmosfer yaratmayı amaçlamıştır.

Bu nedenle risk altındaki çocuklar sorununa ilişkin kalıcı bir farkındalık, duyarlılık ve tutum değişikliğinin oluşabilmesi için kurulacak yerel derneklerin soruna dikkat çekici ve ilgili kurumları, toplulukları (aileleri, eğitim-sağlık-hukuk-emniyet personeli, vb.) bir araya getirici ve soruna ilişkin çözümler üretme konusunda düşünmeye teşvik edici bir etki yaratabilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar, ancak söz konusu girişimin kalıcı olabilmesi ve yeterliliklerini arttırması ile mümkün olacaktır.

Görülüyor ki, sorunları gidermede hükümet programlarının yanı sıra sivil yapıların da bir program dâhilinde ve sistematik bir şekilde sürece dâhil olması gerekiyor. Burada, sivil yapıları bir araya getirecek ve sistemin doğru işlemesini sağlayacak desteğin, toplum tüm yapıları tarafından verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Projeleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres :Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han, No: 11/5 Beyoğlu / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 252 70 54 – Faks: +90 (212) 243 30 68

Web : www.sosyalkulturelyasam.org

Mail : info@sosyalkulturelyasam.org

Yorumlarınız..


Sen de Yorum Yazmak ister misin?